• Máy hút mùi faster FS-0870P

  Máy hút mùi Faster FS-0870YD

  Giá hãng 3,550.000
  Giá bán 2,500.000

  Xuất xứ: Chính Hãng
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút mùi cổ điển
  Kích thước: 70cm
  Điều khiển: dạng cơ
  Công suất hút: 600m3/h

 • máy hút mùi Giovai GH-1002 FSI

  Máy hút mùi Giovani GH-1002 FSI

  Giá hãng 16,800.000
  Giá bán 11,760.000

  Xuất xứ: Chính Hãng
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút mùi đảo
  Kích thước: 90cm
  Điều khiển: dạng cảm ứng
  Công suất hút: 1000m3/h

 • máy hút mùi Giovani GH-5139 GSI

  Máy hút mùi Giovani GH-5139 GSI

  Giá hãng 16,800.000
  Giá bán 11,760.000

  Xuất xứ: Chính Hãng
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút mùi đảo
  Kích thước: 90cm
  Điều khiển: dạng cảm ứng
  Công suất hút: 1000m3/h

 • máy hút mùi Giovani GH-9050 QB

  Máy hút mùi Giovani GH-9050 QB

  Giá hãng 9,860.000
  Giá bán 6,900.000

  Xuất xứ: Chính Hãng
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút mùi kính thẳng
  Kích thước: 90cm
  Điều khiển: dạng cảm ứng
  Công suất hút: 1000m3/h

 • máy hút mùi Giovani GH-9050 QB

  Máy hút mùi Giovani GH-7050 QB

  Giá hãng 9,660.000
  Giá bán 6,760.000

  Xuất xứ: Chính Hãng
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút mùi kính thẳng
  Kích thước: 70cm
  Điều khiển: dạng cảm ứng
  Công suất hút: 1000m3/h

 • máy hút mùi Giovani GH-5139 GS

  Máy hút mùi Giovani GH-5139 GS

  Giá hãng 12,620.000
  Giá bán 8,830.000

  Xuất xứ: Chính Hãng
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút mùi kính thẳng
  Kích thước: 90cm
  Điều khiển: dạng cảm ứng
  Công suất hút: 1000m3/h

 • máy hút mùi Giovani GH-5137 GS

  Máy hút mùi Giovani GH-5137 GS

  Giá hãng 12,320.000
  Giá bán 8,620.000

  Xuất xứ: Chính Hãng
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút mùi kính thẳng
  Kích thước: 70cm
  Điều khiển: dạng cảm ứng
  Công suất hút: 1000m3/h

 • máy hút mùi giovani GH-9029 QB

  Máy hút mùi Giovani GH-9029 QB

  Giá hãng 9,680.000
  Giá bán 6,770.000

  Xuất xứ: Chính Hãng
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút mùi kính cong
  Kích thước: 90cm
  Điều khiển: dạng cảm ứng
  Công suất hút: 1000m3/h

 • máy hút mùi giovani GH-7029 QB

  Máy hút mùi Giovani GH-7029 QB

  Giá hãng 9,480.000
  Giá bán 6,636.000

  Xuất xứ: Chính Hãng
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút mùi kính cong
  Kích thước: 70cm
  Điều khiển: dạng cảm ứng
  Công suất hút: 1000m3/h

 • Máy hút mùi giovani GH-2069 GP

  Máy hút mùi Giovani GH-2069 GP

  Giá hãng 6,570.000
  Giá bán 4,725.000

  Xuất xứ: Chính Hãng
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút mùi kính cong
  Kích thước: 90cm
  Điều khiển: dạng cơ
  Công suất hút: 1000m3/h

 • Máy hút mùi Giovani GH-2067 GP

  Máy hút mùi Giovani GH-2067 GP

  Giá hãng 6,450.000
  Giá bán 4,515.000

  Xuất xứ: Chính Hãng
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút mùi kính cong
  Kích thước: 70cm
  Điều khiển: dạng cơ
  Công suất hút: 1000m3/h

 • máy hút mùi Giovani GH-2039 TF

  Máy hút mùi Giovani GH-2039 TF

  Giá hãng 10,750.000
  Giá bán 7,525.000

  Xuất xứ: Chính Hãng
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút mùi kính thẳng
  Kích thước: 90cm
  Điều khiển: dạng cảm ứng
  Công suất hút: 1000m3/h

 • máy hút mùi Giovani GH-2037 TF

  Máy hút mùi Giovani GH-2037 TF

  Giá hãng 10,450.000
  Giá bán 7,315.000

  Xuất xứ: Chính Hãng
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút mùi kính thẳng
  Kích thước: 70cm
  Điều khiển: dạng cảm ứng
  Công suất hút: 1000m3/h

 • máy hút mùi giovani GH-9801 SGI

  Máy hút mùi Giovani GH-9801 SGI

  Giá hãng 14,325.000
  Giá bán 11,460.000

  Xuất xứ: Chính Hãng
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút mùi kính đảo
  Kích thước: 90cm
  Điều khiển: dạng cảm ứng
  Công suất hút: 1000m3/h

 • máy hút mùi giovani GH-9106 SS

  Máy hút mùi Giovani G-9106 SS

  Giá hãng 12,624.000
  Giá bán 10,000.000

  Xuất xứ: Chính Hãng
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút mùi kính thẳng
  Kích thước: 90cm
  Điều khiển: dạng cảm ứng
  Công suất hút: 1000m3/h

 • máy hút mùi Giovani GH-7106SS

  Máy hút mùi Giovani GH-7106 SS

  Giá hãng 12,324.000
  Giá bán 9,800.000

  Xuất xứ: Chính Hãng
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút mùi kính thẳng
  Kích thước: 70cm
  Điều khiển: dạng cơ
  Công suất hút: 1000m3/h

 • máy hút mùi Giovani GH-7501 EG

  Máy hút mùi Giovani GH-7501 EG

  Giá hãng 8,628.000
  Giá bán 6,900.000

  Xuất xứ: Chính Hãng
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút mùi kính cong
  Kích thước: 70cm
  Điều khiển: dạng cảm ứng
  Công suất hút: 1000m3/h

 • máy hút mùi Giovani GH-9501 EG

  Máy hút mùi Giovani GH-9501 EG

  Giá hãng 8,928.000
  Giá bán 7,140.000

  Xuất xứ: Chính Hãng
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút mùi kính cong
  Kích thước: 90cm
  Điều khiển: dạng cảm ứng
  Công suất hút: 1000m3/h

 • máy hút mùi giovani G-9430 RST

  Máy hút mùi Giovani G-9430 RST

  Giá hãng 7,980.000
  Giá bán 6,380.000

  Xuất xứ: Chính Hãng
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút mùi kính cong
  Kích thước: 90cm
  Điều khiển: dạng cảm ứng
  Công suất hút: 1000m3/h

 • máy hút mùi giovani G-9304 RS

  Máy hút mùi Giovani G-9304 RS

  Giá hãng 8,220.000
  Giá bán 6,570.000

  Xuất xứ: Chính Hãng
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút mùi kính cong
  Kích thước: 90cm
  Điều khiển: dạng cảm ứng
  Công suất hút: 1000m3/h

 • máy hút mùi Giovani G-9268G

  Máy hút mùi Giovani G-9268G

  Giá hãng 14,680.000
  Giá bán 11,700.000

  Xuất xứ: Chính Hãng
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút mùi đảo
  Kích thước: 90cm
  Điều khiển: dạng cơ
  Công suất hút: 1000m3/h

 • Máy hút mùi Giovani G-7430 RST

  Máy hút mùi Giovani G-7430 RST

  Giá hãng 7,680.000
  Giá bán 6,144.000

  Xuất xứ: Chính Hãng
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút mùi kính cong
  Kích thước: 70cm
  Điều khiển: dạng cơ
  Công suất hút: 1000m3/h

 • máy hút mùi Giovani G-7304 RS

  Máy hút mùi Giovani G-7304 RS

  Giá hãng 7,920.000
  Giá bán 5,800.000

  Xuất xứ: Chính Hãng
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút mùi kính cong
  Kích thước: 70cm
  Điều khiển: dạng cảm ứng
  Công suất hút: 1000m3/h

 • máy hút mùi Giovani G-2390 RS

  Máy hút mùi Giovani G-2390 RS

  Giá hãng 11,100.000
  Giá bán 8,800.000

  Xuất xứ: Chính Hãng
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút mùi kính cong
  Kích thước: 90cm
  Điều khiển: dạng cảm ứng
  Công suất hút: 1000m3/h